Uchwały zarządu

2007.05.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 951/39/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami.

Na podstawie art. 11 ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.1)) w związku z uchwałą Nr 78/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (aktualizacja) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji „Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego złożone przez wnioskodawców w terminie od dnia 16 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2007 r. według wzorów stanowiących załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do uchwały podlegają rozpatrzeniu i ocenie na podstawie zasad oraz kryteriów przyjętych niniejszą uchwałą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 240 kB , Liczba pobrań: 151, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 72 kB , Liczba pobrań: 147, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 68 kB , Liczba pobrań: 145, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 70 kB , Liczba pobrań: 132, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 86 kB , Liczba pobrań: 152, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 68 kB , Liczba pobrań: 128, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 76 kB , Liczba pobrań: 146, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 84 kB , Liczba pobrań: 129, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 60 kB , Liczba pobrań: 122, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 98 kB , Liczba pobrań: 139, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 63 kB , Liczba pobrań: 131, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 107 kB , Liczba pobrań: 110, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 66 kB , Liczba pobrań: 147, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 60 kB , Liczba pobrań: 133, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 66 kB , Liczba pobrań: 132, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.