Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 952/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia dotacji celowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy na „Konserwację Potoku Służewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekiem”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się dotację celową ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy na „Konserwację Potoku Służewieckiego wraz
z utrzymaniem krat zatrzymujących zanieczyszczenia komunalne płynące ciekiem”
na podstawie Promesy Nr V/09/07/G z dnia 23 kwietnia 2007 r., która stanowi załącznik do Uchwały.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie w ramach przyznanej dotacji.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, określi umowa.

§ 2.

Do podpisania umowy, o której mowa w § 1 pkt 3, upoważnia się Jerzego Mariana Nasiadko, Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 32 kB , Liczba pobrań: 115, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.