Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 977/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury przetargowej w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na dostawie materiałów promocyjnych z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.1)), art. 18 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1164, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na dostawie materiałów promocyjnych z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego o wartości szacunkowej 850.000 zł, w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa. w § 1, w wysokości 1.040.000 zł zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w dziale 630, rozdziale 63003 § 4300 - kwota 400.000 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 - kwota 640.000 zł i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

1.Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) przewodniczący Komisji - Krzysztof Strachota - Osiński, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych;
2) sekretarz Komisji - Anna Siennicka, Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych;
3) członek Komisji Izabela Stelmańska, Kierownik Wydziału Turystyki w Departamencie Kultury, Promocji Turystyki;
4) członek Komisji - Ewelina Filipek, Referent w Departamencie Kultury, Promocji
i Turystyki;
5) członek Komisji - Agnieszka Goc, Inspektor w Departamencie Kultury, Promocji
i Turystyki.
2.Do obowiązków Komisji należy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania i oceny ofert, a w szczególności przedstawienia kierownikowi zamawiającego propozycji:
1) wykluczenia wykonawcy;
2) odrzucenia of

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.