Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 980/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.1)), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) oraz uchwałą Nr 926/39/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup koncertów zespołów: "Lady Pank", "Homo Twist",
"Raz Dwa Trzy", DJ Pietrek realizowanych w ramach Juwenaliów Warszawskich 2007
- Warszawskich Uczelni Humanistycznych - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, "Gras" Spółka z o.o., ul. Żwirki i Wigury 99a, 02-089 Warszawa, reprezentowanego przez Prezesa Mariusza Plutę; za cenę 60.000 zł (z VAT), na zakup koncertów w ramach Juwenaliów Warszawskich 2007 – Warszawskich Uczelni Humanistycznych, następujących zespołów artystycznych:
1) Lady Pank - 35.000 zł - w dniu 26 maja 2007 r.;
2) Zespół Homo Twist - 8.000 zł - w dniu 26 maja 2007 r.;
3) Zespół Raz Dwa Trzy - 15.000 zł - w dniu 25 maja 2007 r.;
4) DJ Pietrek - 2.000 zł - w dniu 26 maja 2007 r.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości do 60.000 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego
na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 921, rozdziale 92105, § 4300 i pochodzą
z dochodów własnych.

§ 3.

Do zawarcia umowy na zakup koncertów zespołów: "Lady Pank", "Homo Twi

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.