Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 983/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu szkolenia z zakresu wnioskowania o płatność dla beneficjentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 420 zł na zakup usługi polegającej
na przygotowaniu cateringu na szkolenie z zakresu wnioskowania o płatność
dla beneficjentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR, w ramach projektu z Pomocy Technicznej ZPORR „Szkolenia oraz seminaria szkoleniowe dla beneficjentów w ramach programów rozwoju regionalnego współfinansowanych z funduszy strukturalnych.”

§ 2.

Środki finansowe na zakup usługi, o której mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 750, rozdziale 75095 w § 4308 – kwota 314,91 zł oraz § 4309 – kwota 105,09 zł i pochodzą
ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego , częściowo refundowanych z środków Unii Europejskiej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Strukturalnych i Pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.