Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 984/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisywanie umów i wydatkowania środków dla beneficjentów na realizację projektów pilotażowych w latach 2006 i 2007 dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich.

Na podstawie art. 8a, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420
oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708), § 1 ust. 1 uchwały Nr 167/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r. w sprawie przyjęcia listy beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych w latach 2006 i 2007 na realizację projektów pilotażowych dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich (z późn. zm.) – uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na podpisywanie Umów o przyznanie pomocy finansowej
dla beneficjentów na realizację projektów pilotażowych dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a beneficjentami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do podpisywania umów, o których mowa w ust. 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jacka Kozłowskiego, Wicemarszałka.

§ 2.

1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych beneficjentom o przeznaczeniu
i w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w 2007 roku w wysokości:
1) 1.459.698,00 PLN dla Gminy Osieck
2) 2.252.998,00 PLN dla Gminy Żabia Wola.

§ 3.

Środki o których mowa w § 2 ust. 2 zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 41, poz. 854)
– w dziale 600, rozdziale 60053, § 6300 - kwota 3.334.998,00 PLN i pochodzą z dochodów własnych, oraz w uch

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 76 kB , Liczba pobrań: 117, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 36 kB , Liczba pobrań: 116, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.