Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 985/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.1))
– uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 108/14/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia
2007 r. w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zmienionej uchwałą Nr 287/18/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
13 lutego 2007 r. oraz uchwałą Nr 405/22/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 lutego 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) w wysokości 4.301.205,00 PLN - środki te są zabezpieczone w dziale 150, rozdział 15011, § 6238 i pochodzą z refundacji poniesionych wydatków finansowanych
z funduszy strukturalnych w związku z wdrażaniem działania 2.5 w ramach ZPORR
w zakresie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
4) w wysokości 1.433.735,00 PLN - środki te są zabezpieczone w dziale 150, rozdział 15011, § 6239 i pochodzą z dotacji budżetu państwa na publiczny wkład krajowy
w związku z wdrażaniem działania 2.5 w ramach ZPORR w zakresie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.
2. Załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Strukturalnych
i Pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 43 kB , Liczba pobrań: 125, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.