Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 986/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1))
oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), w związku z Uchwałą
Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 41 poz. 854) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego
na 2007 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2005 r. i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832

Pliki do pobrania

Rozmiar 542 kB , Liczba pobrań: 45, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.