Uchwały zarządu

2003.03.18

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 145/29/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) i § 14 pkt 2 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i od Dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna /0 zł/

Rozdział 75017–Samorządowe sejmiki województw / -50.808 zł/
Zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 50.808 zł i przenosi do rozdziału 75095 .

Rozdział 75095– Pozostała działalność /+50.808 zł/
Zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 50.808 zł i przeznacza na składki członkowskie na Związek Województw RP. Środki zostały przeniesione z rozdziału 75017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie /0 zł/

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe /+ 53.757 zł/
Zmniejsza się plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego Nr 11 w Warszawie o kwotę 18.233 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.733 zł, oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.990 zł w tym: nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 35.690 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 300 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł /środki w wysokości 53.757 zł zostały przeniesione z rozdziału 80195 § 4160 przeznaczonego na zobowiązania likwidowanych jednostek/.
Zmniejsza się plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Płocku na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł, natomiast zwiększa się w planie wydatków różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 80140 –Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego /0 zł/
Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł w tym: zakup usług remontowych
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.