Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 988/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218)
w związku z § 21 pkt 9 uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) ze zmianami - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV – Pomoc Techniczna, w następującej formie i wysokości:
1) dla projektu Nr 03/669 „Przygotowanie i produkcja materiałów informacyjno
-promocyjnych na temat ZPORR w Województwie Mazowieckim – II etap”, całkowita wartość projektu: 67254,24 zł, wkład środków EFRR: 50427,20 zł, wkład budżetu państwa: 0,00 zł, wkład własny: 16827,04 zł,
- w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 50427,20 zł, plus ewentualne odsetki do kwoty 28995,80 zł;
2) dla projektu Nr 03/670 „Szkolenia dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR - II etap”, całkowita wartość projektu: 75744,99 zł, wkład środków EFRR: 56793,58 zł, wkład budżetu państwa: 18951,41 zł, wkład własny 0,00 zł,
- w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 75744,99 zł plus ewentualne odsetki do kwoty 43553,35 zł;
3) dla projektu Nr 03/678 „Konferencje i spotkania informacyjne dotyczące ZPORR
na Mazowszu – II etap”, całkowita wartość projektu: 144107,77 zł, wkład środków EFRR: 108051,98 zł, wkład budżetu państwa: 0,00 zł, wkład własny 36055,79 zł,
- w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 108051,98 zł plus ewentualne odsetki do kwoty 62129,90 zł;

§ 2

Upoważnia s

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.