Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 989/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego przy podejmowaniu uchwały wspólników spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,z późn. zm.1)), art. 57, ust. 1 art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.2)) oraz § 26 ust. 2 umowy spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, do podjęcia w imieniu Województwa Mazowieckiego uchwały wspólników spółki Koleje Mazowieckie – KM
sp. z o.o.: w sprawie zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia na usługę udostępnienia dodatkowego taboru w postaci elektrycznych zespołów trakcyjnych, niezbędnego do realizacji rozkładu jazdy 2006/2007 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyraża się zgodę na podjęcie uchwały wspólników spółki Koleje Mazowieckie – KM
Sp. z o.o. określonej w § 1, w trybie Art. 227 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
tj. bez odbycia zgromadzenia wspólników.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.

Pliki do pobrania

Rozmiar 27 kB , Liczba pobrań: 119, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.