Uchwały zarządu

2007.06.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 990/42/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2007 r.

w sprawie upoważnienia do podpisania oświadczenia Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku
z § 71 ust. 1 i 2 Statutu Województwa Mazowieckiego, zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 104/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się treść oświadczenia Zarządu Województwa Mazowieckiego, skierowanego
do Zarządu spółki Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o., w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Województwa Mazowieckiego i Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, do złożenia w imieniu Województwa Mazowieckiego podpisów
pod oświadczeniem, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759
oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 26 kB , Liczba pobrań: 157, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.