Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 997/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie i powierzenie stanowiska Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) w związku z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zatrudnienie i powierzenie z dniem 29 maja 2007 r. Panu Edwardowi Markowi Wroniewskiemu, za Jego zgodą, stanowiska Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

§ 2.

Czynności z zakresu nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 31 stycznia 2008 roku oraz określenie warunków pracy i płacy dokona Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.