Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 998/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu administracyjno – biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się dotacji Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce w wysokości 340.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obiektu administracyjno – biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych”.
2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 710, rozdziale 71095, § 6210 i pochodzi z dochodów własnych.
3. Szczegółowe zasady realizacji oraz rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie.
4. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 3 i ewentualnych zmian do niej upoważnia się Jacka Kozłowskiego, Wicemarszałka oraz Jana Kukułkę, Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 222/16/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie realizacji wieloletniego zadania „Budowa obiektu administracyjno
– biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.