Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1012/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Grażynie Gregorczyk - Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się pełnomocnictwa Grażynie Gregorczyk - Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, do działania w imieniu Województwa Mazowieckiego, w zakresie związanym z działalnością statutową Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w sprawie zawarcia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 umowy o przyznanie grantu na udział w międzynarodowym projekcie „Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w nauczaniu języków obcych”, oraz wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją tego projektu.

§ 2.

Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1, udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przez Grażynę Gregorczyk, nie dłużej jednak niż do ostatecznego rozliczenia projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.