Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1013/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu do podpisania Porozumienia w sprawie realizacji projektu Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w roku szkolnym 2006/2007 oraz do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z uchwałą Nr 628/31/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania do Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gołotczyźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu zadań z zakresu realizacji projektu Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, zatytułowanego: „Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomiu” i przekazania środków na realizację tego projektu, zmienionej uchwałą Nr 972/42/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2007r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 629/31/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu do podpisania Porozumienia w sprawie realizacji projektu Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w roku szkolnym 2006/2007 oraz do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu, występujący w tytule oraz w § 1 uchwały tytuł projektu „Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomiu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” zastępuje się tytułem: „Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Goło

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.