Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1016/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadania wspieranego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z zakresu wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), art. 4 ust. 1 pkt. 5, 16, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zlecić, w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zadanie z zakresu wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych.
2. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1.
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Przyznanie środków finansowych w formie dotacji, na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, podmiotom wyłonionym w postępowaniu konkursowym nastąpi odrębną uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Waldemarowi Roszkiewiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651.

Pliki do pobrania

Rozmiar 76 kB , Liczba pobrań: 138, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.