Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1017/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie Programu Profilaktyczno - Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 57 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 5 i 16, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.2)) oraz uchwały Nr 213/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami Pozarządowymi na rok 2007” w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wybiera się oferty podmiotów, wymienionych w załączniku do uchwały, dotyczące realizacji zadania w zakresie Programu Profilaktyczno - Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
2. Podmiotom wymienionym w załączniku do uchwały udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, w wysokości wskazanej w tym załączniku.
3. Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 630.000 zł.
4. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym Uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 41, poz. 854) w dziale 851 rozdziale 85154, w tym:
1) § 2810 - kwota 21.210 zł (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom),
2) § 2820 - kwota 461.068 zł (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lu

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

Pliki do pobrania

Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 139, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.