Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1051/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), uchwały Nr 177/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie Jeziorna - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się kwotę 313.466,72 zł, na pokrycie przez Województwo Mazowieckie zobowiązania na rzecz Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu z tytułu należnej raty kapitałowej wraz z odsetkami od zaciągniętego kredytu, Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziorna, na podstawie umowy kredytowej nr 111.831 z dnia 11 września 2004 r. zawartej przez Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu a Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa ZSPZOZ w Konstancinie - Jeziorna, wynikającego z postanowień umowy poręczenia z dnia 23 grudnia 2004 r., przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 757, rozdziale 75704,§ 8020 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.