Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1052/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie wydatkowania kwoty 1.999.160 zł na podwyższenie przez Województwo Mazowieckie kapitału zakładowego w Spółce Instytucja Filmowa „MAX - FILM” S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,z późn. zm.1)), uchwały Nr 667/31/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji nowej emisji Spółki Instytucja Filmowa „MAX - FILM” S.A. z siedzibą w Warszawie zmienionej uchwałą Nr 834/37/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 maja 2007 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 1.999.160 zł przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Instytucja Filmowa „MAX - FILM” S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 1, polega na objęciu 1.886 nowych imiennych akcji serii B o nominalnej wartości 1.060 zł każda akcja i pokryciu ich wkładem pieniężnym.
3. Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka do objęcia akcji w Spółce Instytucja Filmowa „MAX - FILM” S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2.

Środki o których mowa w § 1 ust. 1, zostały ujęte w wykazie środków niewygasających przyjętym Uchwałą Nr 15/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany wydatków niewygasających z upływem 2006 roku – w dziale 921, rozdziale 92103, § 6010 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.