Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1053/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie powołania Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) w związku z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się z dniem 1 czerwca 2007 r. Pana Zbigniewa Trzeciaka, za Jego zgodą, na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
2. Warunki pracy i płacy określi Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.