Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1055/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powierza się z dniem 1 czerwca 2007 r. Pani Aleksandrze Kielan, za Jej zgodą, pełnienie obowiązków Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, do czasu obsadzenia stanowiska dyrektora tej jednostki w trybie przewidzianym przez odrębne przepisy.
2. Powierzenie pełnienia obowiązków, o którym mowa w ust. 1, może być w każdym czasie cofnięte.
3. Powierzenie pełnienia obowiązków, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony, do czasu obsadzenia stanowiska dyrektora tej jednostki w trybie przewidzianym przez odrębne przepisy.

§ 2.

Czynności z zakresu nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i określenie warunków pracy i płacy dokona Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.