Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1056/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę infrastruktury użytkowej stacji referencyjnych, realizowanego w ramach projektu „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427), § 85 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 449/24/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego na budowę infrastruktury użytkowej stacji referencyjnych, realizowanego w ramach projektu „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz uchwałą Nr 618/31/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 618/31/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę infrastruktury użytkowej stacji referencyjnych, realizowanego w ramach projektu „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków, w wysokości 244.460 zł, na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych:
1. w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006 r. - przyjętym uchwałą N

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.