Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1057/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie powołania dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się z dniem 1 czerwca 2007 r. Pana Adama Zielezińskiego, za Jego zgodą, na stanowisko Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, na czas nieokreślony.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony.
3. Warunki pracy i płacy określi Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364 oraz z 2003 r., Nr 96, poz. 874 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 Nr 131, poz. 1091,Nr 132, poz 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.