Uchwały zarządu

2007.06.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1058/44/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2007 dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 288/18/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia w roku 2007 dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zmienionej Uchwałą Nr 903/39/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 w ust. 2 punkty 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) w wysokości 3.648.338,92 PLN – w dziale 730, rozdział 73095, § 2678 środki pochodzić będą z refundacji wydatków z funduszy strukturalnych w związku z wdrażaniem Działania 2.6 ZPORR;
4) w wysokości 1.216.112,98 PLN – w dziale 730, rozdział 73095, § 2679 i pochodzą z dotacji budżetu państwa na publiczny wkład krajowy w związku z wdrażaniem Działania 2.6 ZPORR.”
2) w § 1 w ust. 2a dodaje się punkty 3 i 4 w następującym brzmieniu:
„3) w wysokości 147.957,00 PLN – w dziale 730, rozdział 73095, § 2678 środki pochodzić będą z refundacji wydatków z funduszy strukturalnych w związku z wdrażaniem Działania 2.6 ZPORR;
4) w wysokości 49.319,00 PLN – w dziale 730, rozdział 73095, § 2679 środki pochodzić będą z dotacji budżetu państwa na publiczny wkład krajowy w związku z wdrażaniem Działania 2.6 ZPORR.”
3) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Strukturalnych i Pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 72 kB , Liczba pobrań: 115, Adobe Acrobat Document
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.