Uchwały zarządu

2003.03.25

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 161/30/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr 11/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Na podstawie otrzymanych wniosków od Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i od Dyrektorów jednostek budżetowych dokonuje się zmian w ramach przyznanych środków w planie wydatków budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2003 rok w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo /0 zł/

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych /0 zł/
Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zakup usług pozostałych o kwotę 9.058 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.058 zł. Opłata wynika z obowiązku dokonania zapłaty za stały zarząd.

Dział 801 – Oświata i wychowanie /0 zł/

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe / +6.675 zł/
Zmniejsza się plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 w Warszawie na zakup materiałów o kwotę 1.813 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 1.813 zł /obowiązek opłaty podatku od wynajmu pomieszczeń na działalność gospodarczą/.
Zmniejsza się plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego Nr 6 w Warszawie o kwotę 22.000 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800 zł nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 18.200 zł oraz zakup usług remontowych o kwotę 3.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.150 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 850 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł, zakup energii o kwotę 3.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 20.100 zł /środki w wysokości 5.150 zł zostały przeniesione z rozdziału 80195/.
Zwiększa się plan wydatków Medycznego Studium Zawodowego Nr 11 w Warszawie o kwotę 1.525 zł w i przeznacza na wypłatę podwyżek dla nauczycieli za miesiąc styczeń i luty 2003 r. w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.266 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 227 zł oraz składki na Fundusz Prac
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.