Uchwały zarządu

2007.07.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1119/47/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „wyprodukowanie i dostawę fabrycznie nowych 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 wagonów środkowych do prowadzenia regionalnego pasażerskiego ruchu kolejowego w zestawach typu „push pull.”

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.2)), § 21 ust. 7 uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w związku z uchwałą nr 2481/315/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 11 sztuk piętrowych pociągów typu push - pull do wykonywania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:
1) wykonawcę: Bombardier Transportation (Bahntechnologie) Germany GmbH & Co.KG
2) adres: Schoneberger Ufer 1, 10785 Berlin, Germany
3) za cenę: 208.313.431 zł + należny podatek VAT 22% VAT co daje łącznie kwotę 254.142.385,82 (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć i 82/100).

§ 2.

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do wysokości 254.142.385,82 zł.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości: 44.000.000 zł pochodzących ze środków własnych i 80.000.000 zł pochodzących ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zarezerwowanych budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w dziale 600, rozdział 60001, § 6060 oraz kwoty w wysokości 1.000.000 zł podchodzących ze środków własnych, zarezerwowanych w wydatkach niewygasających z upływem roku 2006 w dziale 600, rozdziale 60001, §

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.