Uchwały zarządu

2007.07.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1121/47/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Mazowieckim, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich w sprawie realizacji projektu „Miasteczko Filmowe”.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7, art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Mazowieckim, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich w sprawie realizacji projektu „Miasteczko Filmowe” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka oraz Krzysztofa Chałupińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Województwo Mazowieckie deklaruje zapewnienie środków finansowych na udział w pokryciu części kosztów realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 ze środków własnych pod warunkiem zabezpieczenia ich w budżetach Województwa Mazowieckiego na lata 2008 - 2011.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 46 kB , Liczba pobrań: 150, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.