Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1736/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 6 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą Nr 14/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 roku - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok wniesionego uchwałą Nr 1630/69/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 55 kB , Liczba pobrań: 122, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.