Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1739/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹)), art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.²)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r.:
1. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały;
2. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały;
3. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.”

Pliki do pobrania

Rozmiar 198 kB , Liczba pobrań: 37, Archiwum WinRAR-a (RAR)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.