Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1740/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na podstawie art. 41 ust 1 i 2 pkt 1 i 3 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz § 21 pkt 8 uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Piotra Adamskiego, Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do zaciągania w 2007 roku zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do kwoty 1.200.000 zł.
2. Zobowiązuje się Piotra Adamskiego, Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do składania Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego miesięcznych informacji dotyczących wysokości zaciągniętych w danym miesiącu zobowiązań, o których mowa w ust. 1, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, Poz. 1055; Nr 116, poz. 1206 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875; Nr 227 poz. 1658.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 oraz Nr 115, poz. 791.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.