Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1741/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1))oraz § 25 ust. 1, 2 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664, z 1999 r. Nr 67, poz. 755, z 2002 r. Nr 100, poz. 910 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1099) - uchwala się, co następuje:

§ 1

Powierza się Panu Jerzemu Kwiatkowskiemu, za Jego zgodą, stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu na okres od dnia 1 października 2007 roku do dnia 30 września 2012 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.