Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1744/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie rozwiązania na prośbę Wnioskodawcy i za zgodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego umowy o dofinansowanie Wniosku nr Z/2.14/III/3.4/1994/06 oraz zawarcie, w ramach uwolnionych środków, umowy o dofinansowanie Wniosku nr Z/2.14/III/3.4/1992/06 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1260, z późn. zm.2)) oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawartych w piśmie z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie Wniosków p.D.Miller o numerach: Z/2.14/III/3.4/1992/06 i Z/2.14/III/3.4/1994/06 - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie Wniosku Pani Danuty Miller nr Z/2.14/III/3.4/1994/06 „Endermologie, transdermalny system dyfuzyjny – zwiększenie konkurencyjności Salonu Piękności w Otwocku” oraz zawarcie, w ramach uwolnionych środków, umowy o dofinansowanie Wniosku Pani Danuty Miller nr Z/2.14/III/3.4/1992/06 „Jaskinia solna, mikrodermabrazja, makijaż permanentny – zwiększenie konkurencyjności Salonu Piękności w Otwocku” pod warunkiem zaakceptowania przez IZ ZPORR projektu pod względem finansowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1074, Nr 249, poz. 1832.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.