Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1746/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2007 roku, złożonych w drugim terminie ich przyjmowania tj. do 15 stycznia 2007 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i art. 176 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 i pkt 19, art. 11 ust 1, 2 i 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873. z późn. zm.3)), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 522/26/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2007 roku, złożonych w drugim terminie ich przyjmowania tj. do 15 stycznia 2007 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 637/31/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r., Nr 792/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. oraz 877/37/07 z dnia 8 maja 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się podmiotom, o których mowa w § 1, dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2007 r. w wysokości określonej w załączniku nr 2 na łączną kwotę 2.646.500 zł.”,
2. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3 Środki na dotacje, o których mowa w ust. 1, zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2007 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4, poz. 854) - w dziale 926, w rozdziale 92605,

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

Pliki do pobrania

Rozmiar 3074 kB , Liczba pobrań: 139, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.