Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1757/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 16, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) oraz uchwały Nr 213/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 roku w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007” – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wybiera się oferty podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały dotyczące wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych.
2. Podmiotom wymienionym w załączniku 1 do uchwały udziela się dotacji na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, w wysokości wskazanej w załączniku.
3. Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 136.440 zł.
4. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 41, poz. 854) w dziale 851, rozdziale 85154, w tym: § 2820 – kwota 136.440 zł. (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).
5. Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz rozliczeń dotacji zostaną określone w umowach.

§ 2.

Do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 5, upoważnia się Zdzisława Biszewskiego, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Waldemarowi Roszkiewiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651.

Pliki do pobrania

Rozmiar 31 kB , Liczba pobrań: 94, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.