Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1758/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej wykonania niektórych czynności związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych, a także udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do zawierania umów.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 106, ust. 2, pkt 1, lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.3)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wykonywanie przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej czynności związanych z:
1. przygotowaniem i przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w formie dotacji z zakresu wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych, przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. rozliczeniem pod względem finansowym i merytorycznym zleconych zadań;
3. kontrolą realizacji zleconych zadań.

§ 2.

Udziela się p. o. Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pełnomocnictwa do zawierania umów z podmiotami, których oferty zostały wybrane w wyniku otwartego konkursu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe na realizację zadania, o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007, ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 41, poz. 854) – w dziale 851, rozdziale 85154, § 2820 i pochodzą ze środków własnych – za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Waldemarowi Roszkiewiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz.651.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.