Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1760/27/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr z 2007, Nr 14, poz. 89), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 296/18/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 496/26/07, Nr 497/26/07 z dnia 13 marca 2007 r., Nr 660/31/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r., Nr 725/33/07 z dnia 17 kwietnia 2007 r., Nr 862/37/07 z dnia 8 maja 2007 r., Nr 1020/44/07 z dnia 29 maja 2007 r. i Nr 1649/69/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Udziela się samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej dotacji o przeznaczeniu i wysokościach określonych w załączniku do uchwały – ogółem 13.226.536,00 zł.
2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 01/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 851, rozdziałach: 85111, 85120 i 85121, § 6220 i pochodzi z dochodów własnych”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2.
Upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Ewę Łagońską, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, do podpisania umów, o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały oraz ewentualnych aneksów do tych umów.”
3) załącznik do uchwały otrzymuje

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 103 kB , Liczba pobrań: 107, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.