Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1762/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na pokrycie kosztów transportu sanitarnego

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 1 044,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi transportu sanitarnego – celem realizacji postanowień:
1. Sądu Rejonowego w Ostrołęce Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 13 stycznia 2006 r. sygn. akt. III RNs-304/05;
2. Sądu Rejonowego w Ostrołęce Wydział III Rodzinny z dnia 26 marca 2007 r. sygn. akt. III RNs 415/06 –
dotyczących umieszczenia pacjentów w szpitalu psychiatrycznym bez ich zgody.

§ 2.

Środki finansowe na zlecenie usługi wynajmu transportu sanitarnego, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – przyjętym uchwałą Nr 01/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 851, rozdziale 85195, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych Województwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.