Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1765/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie wydatkowania środków na wydrukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2006 – 2011” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 172/ 06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r. w sprawie „Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2006 – 2011”, oraz na podstawie § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się kwotę do 20.000 zł na pokrycie kosztów wydrukowania materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS.
2. Szczegółowe zasady wydatkowania oraz rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust.2, upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego i Ewę Łagońską, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w §1 ust.1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006, przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r., Nr 1, poz. 2) w dziale 851, rozdziale 85195, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.