Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1767/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie naboru wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – Komponentu G.

Na podstawie art. 11 ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1680/70/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Zasady naboru wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – Komponentu G w roku 2007”, określone w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Akceptuje się treść „Ogłoszenia w sprawie warunków naboru wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z Komponentami – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej”, określony w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 21 kB , Liczba pobrań: 38, Archiwum WinRAR-a (RAR)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.