Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1768/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Gminy i Miasta Przysuchy darowizny nieruchomości niezbędnych do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)), oraz § 5 ust. 1 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiących załącznik do uchwały Nr 152/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194, poz. 7411), § 3 i § 4 ust. 1 uchwały Nr 622/269/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia rokowań w sprawie warunków nabywania przez Województwo Mazowieckie nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 2359/313/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 października 2006 r. oraz uchwałą Nr 1590/67/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r. - uchwala się, co następuje:

§1.

1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny przez Województwo Mazowieckie od Gminy i Miasta Przysuchy, nieruchomości położonej w Przysusze (obręb Przysucha), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4234/6, o powierzchni 2 m2, i numerze księgi wieczystej 34.121, niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727.
2. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny przez Województwo Mazowieckie od Gminy i Miasta Przysuchy, nieruchomości położonej w Przysusze (obręb Przysucha), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4238/22, o powierzchni 189 m2, i numerze księgi wieczystej 34.122, niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727.

§2.

Koszty zawarcia aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości, o których mowa

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.