Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1770/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Leszno 15.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 25 d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości nieruchomość zabudowaną położoną w Warszawie przy ul. Leszno 15, tj. działkę ewidencyjną nr 50 o powierzchni 0,3859 ha z obrębu 6-03-16.

§ 2.

Przekazanie nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi między Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie a Mazowieckim Zarządem Nieruchomości, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.