Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1772/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu nieruchomości Szpitala, przy ulicy Nowowiejskiej 27 w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz załącznika do uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajęcia wymienionych niżej nieruchomości, przy ulicy Sanatoryjnej 1 w Komorowie:
1) wydzierżawienia w drodze przetargu gruntu o powierzchni 589m2, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 1/3 oraz pomieszczeń o powierzchni 60m2 w budynku byłej oczyszczalni ścieków, posadowionym na tym gruncie,
2) wynajęcia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni 31,80m2.
2. Zakres czynności, o których mowa w ust. 1, został określony w § 6 ust.1 do 8 i § 7 załącznika do uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

§ 2.

Umowa dzierżawy oraz najmu może zostać zawarta na czas określony do 5 lat oraz powinna zawierać zapisy określone w § 6 załącznika do uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Wojewódzkiego Zespoł

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.