Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1775/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Baranów i Stowarzyszeniem „Praca i Rozwój” w sprawie współorganizacji dwóch konkursów: „Konkurs na najoryginalniejszy strój z materiałów recyklingowych” oraz „Konkurs na instalację z materiałów ekologicznych” w Cegłowie w dniach 15 - 16 września 2007 r. oraz wydatkowania środków na ich realizację.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Baranów i Stowarzyszeniem „Praca i Rozwój”, w sprawie współorganizacji konkursów: „Konkurs na najoryginalniejszy strój z materiałów recyklingowych” oraz „Konkurs na instalację z materiałów ekologicznych” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 1.860 zł brutto, na pokrycie kosztów współorganizacji Konkursów, o których mowa w ust. 1, w zakresie zakupu nagród dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w obu Konkursach.
3. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Katarzynę Młodawską, Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Małgorzatę Krzyżanowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na współorganizację konkursów, o których mowa w § 1 ust. 1, są zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 32 kB , Liczba pobrań: 105, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.