Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1776/28/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a „Radiem dla Ciebie” Rozgłośnią Regionalną w Warszawie, dotyczącego współorganizacji „Konkursu na Piosenkę o Warszawie lub Mazowszu” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a „Radiem dla Ciebie” Rozgłośnią Regionalną w Warszawie, dotyczącego współorganizacji „Konkursu na Piosenkę o Warszawie lub Mazowszu” w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się Regulamin „Konkursu na Piosenkę o Warszawie lub Mazowszu” w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 16.500 zł na pokrycie kosztów realizacji Porozumienia o którym mowa w ust. 1.
4. Do podpisania Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Chałupińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na realizację Porozumienia, o których mowa w § 1 ust. 3, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 roku Nr 41, poz. 854) ,w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 46 kB , Liczba pobrań: 113, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.