Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1783/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przygotowanie do druku, druk, oprawę i dostawę wydawnictw promujących Województwo Mazowieckie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.2)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218), w związku z uchwałą Nr 1492/65/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowanie do druku, druk, oprawę i dostawę wydawnictw promujących Województwo Mazowieckie - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty na przygotowanie do druku, druk, oprawę i dostawę wydawnictw promujących Województwo Mazowieckie, złożonej przez: Jarosława Skrzypczaka i Piotra Wiśniewskiego, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Pomorska Oficyna Wydawniczo – Reklamowa s.c.– z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 43 a, 85-219 Bydgoszcz za cenę 256.370 zł (z VAT) (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 0/100).

§2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 256.370 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854), dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 – kwota 128.185 zł i w dziale 630, rozdziale 63003, § 4300 – kwota 128.185 zł i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Do podpisania umowy w sprawie przygotowania do druku, druku, oprawie i dostawie wydawnictw promujących

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206 oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 79, poz.551, Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1658, Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.