Uchwały zarządu

2007.09.11

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1784/72/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie na realizację zadania pn.: „Chopiniana – V. Dni Fryderyka Chopina w Warszawie”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 oraz art. 57 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.1)), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego będącego załącznikiem do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Mazowieckiemu Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Chopiniana – V. Dni Fryderyka Chopina w Warszawie”.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r., z późniejszymi zmianami – w dziale 921, rozdziale 92105, § 2480 i pochodzą z dotacji celowej m. st. Warszawy.
3. Szczegółowe warunki realizacji dotacji zostaną określone w umowie.
4. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Bożenę Żelazowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.