Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1992/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust 1 i 2 pkt 1 i 3 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz z § 21 pkt 8 uchwały nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 196/15/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zmienionej uchwałą Nr 1523/65/07 z dnia 24 lipca 2007 r., w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Teresę Materek, Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do zaciągania w 2007 roku zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do kwoty 69.935.000 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 oraz Nr 115, poz. 791.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.