Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1993/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z produkcją filmu instruktażowego dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r., Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 65.166,30 zł na pokrycie kosztów związanych z produkcją filmu instruktażowego dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy.
2. Szczegóły realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady rozliczania zostaną określone w umowie, stanowiącej załącznik do uchwały.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Łaptaszyńskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru ds. Bezpieczeństwa i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe, na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 754, rozdziale 75495, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 51 kB , Liczba pobrań: 439, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 82 kB , Liczba pobrań: 376, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 73 kB , Liczba pobrań: 138, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.