Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1997/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Zofii Wojciechowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornie.

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Pani Zofii Wojciechowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornie pełnomocnictwa do czynności dotyczących bieżącego funkcjonowania i wykonywania statutowych zadań tego zespołu szkół. Pełnomocnictwo upoważnia do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego w sprawach majątkowych, związanych z działalnością statutową Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornie o wartości praw i obowiązków nie przekraczających kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym tego zespołu szkół na dany rok budżetowy, z wyłączeniem obrotu nieruchomościami oraz środkami trwałymi, których wartość jednostkowa netto (po umorzeniu) przekracza 3.500 zł, bez prawa udzielania dalszych pełnomocnictw.
2. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.